اسامي هيئت مديره ، نماينده هيئت موسس و بازرس گروه :    

اسامي هيئت مديره :

1 –    اسمعیل    رهگذر

شماره تلفن همراه :      09122594246

2 –    حمد اله    رهگذر 

شماره تلفن همراه :   09125659766
3 –    سید احمد    سید اشرفی

شماره تلفن همراه :    09391312735

4 –    قربانعلی     حاجی آبادی 

شماره تلفن همراه :    09123336246
5 –    ناصر   درخشان             

شماره تلفن همراه :   09123611193

6 –    محبوبه    حاجی آبادی

شماره تلفن همراه :   09193645471
اسامی اعضاء علی البدل هیئت مدیره :

نماینده موسس در هیئت مدیره :

1 –    سعید     رهگذر

شماره تلفن همراه :    09123654991
بازرس :

1 –    احسان رهگذر

شماره تلفن همراه :     09125660394

محل مشخصات و امضای هیئت موسس :

نام و نام خانوادگی :   1- اسمعیل رهگذر    2- سعید رهگذر    3- فاطمه شفیع زاده