فهرست موضوعات اساسنامه

فصل اول
هدف از تاسيس گروه
خط مشی گروه

فصل دوم
اركان گروه

فصل سوم
آئین نامه عضویت گروه

فصل چهارم
آرم و نماد گروه

فصل پنجم
ليست اسامی هيئت موسس گروه
ليست اسامی هيئت مديره گروه
ليست اسامی كميته های اجرائی گروه
لیست اسامی بازرس و کارگروه بازرسی
ليست اسامی اعضاء گروه

اساسنامه گروه کوهنوردی شهریار

ماده1 ) نام گروه : گروه کوهنوردی شهریار
ماده 2) نشانی گروه  :  تهران – شهریار – کرشته – میدان حافظ – بلوار تعاون ساختمان تعاونی انقلاب شماره تلفن و فکس : 65220215 – 021  (09122594246)   (09195218978)
ماده 3) تاريخ تاسيس : 1391

فصل اول
هدف از تاسيس گروه :

ايجاد يك محيط سالم برای انجام فعاليت ورزش كوهنوردی و همچنین دادن انـگیزش لازم بـرای جـوانان و عـلاقمندان به ايـن رشته ورزشی و فراهم نمودن بستر منـاسب  جهت جـذب و فعـاليت در داخل و خـارج از كشـور برای کـوهنـوردان استان تهران بـه منظـور رشـد و پيشـرفت ايـن رشته ، ايجاد زمينه ای برای پـرداختن بـه يك ورزش مفـيد و سـالم ، استفاده از امكانات طبيعی و خــدادادی درراستای فعاليتهای ورزشی و در نهایت بمنظورحفظ و حمايت از كوهستان و محيط زيست تاسیس گردید .

خط مشی :
اين گروه جهت پيشبرد ورزش كوهنوردی و ايجاد روحيه و اخلاق پسنديده و به منظور بالابردن سطح علمی ، فرهنگی ، ورزشی و سلامت جسم و روح و همچنين ايجاد بستر مناسب جهت پيشبرد صعودهای داخلی و خارجی مخصوصاً در زمينه هيماليانوردی تشكيل و براساس آيين نامه های سازمان تربيت بدني جمهوری اسلامی ايـران ، فـدراسيون كـوهنوردی و صعوهای ورزشی  ، هیـئت کـوهنوردی و صعودهای ورزشی  استان تهران، شهرستان شهریار و سـایر سـازمانهای ذی ربط در چهـارچوب اين اساسنامه فعالیت نماید .

فصل دوم
اركان گروه :

1 – هيئت موسس گروه
2 – هيئت مديره گروه
3 – كميته های اجرائی گروه
4 – مجمع عمومی گروه
5 – اعضاء گروه
ماده 4 ) هیئت موسس :
هیئت موسس بنیانگذار گروهی است که نفرات آن در گروه سه نفر هستند و اسامی آنها در اولین صورت جلسه گروه درج خواهد شد و یک نماینده با حق رای در جلسات هیئت مدیره حضور خواهد داشت و در هر حال شاهد و ناظر بر عملکرد گروه بوده و هیئت موسس میتواند در صورت عدم همکاری ، فوت و یا استعفاء ، یکی از اعضای ذی صلاح دیگر را در هیئت موسس جایگزین نماید.
ماده 5 ) هیئت مدیره :
هيئت  مديره مركب از نماینده هیئت موسس و 6 نفر عضو اصلي و 2 نفر عضو علي ا لبدل مي باشد كه از ميان اعضاء رسمی و با صلاحیت گروه و براي مدت دو سال با رأي مخفي و اكثريت نسبي آراء انتخاب مي شوند و حا ئزين  اكثريت آراء بعد از اعضاي اصلي به تر تيب علي البدل شناخته مي شوند . این هيئت از سرپرست گروه ، دبیر ،  یک نماینده از هيئت موسس و از ميان اعضاء رسمی و با صلاحیت گروه و مسئولان كميته های مشروحه ذيل ، تشکیل و با برگزاری مجمع عمومی ، انتخاب تا طبق مفاد اساسنامه ، آئین نامه های داخلی و مصوبات مجمع به انجام وظيفه بپردازند .
ماده 6 ) قوانین ، وظایف و اختیارات هیئت مدیره :
6 – 1 ) انتخاب مسئولین در هیئت مدیره در دوره اول بر عهده هیئت موسس و دوره های دوم و بعد از آن از طریق برگزاری انتخابات در مجمع عمومی خواهد بود . و اعضاء هیئت مدیره می توانند در صورت تمایل و داشتن توانائی و تخصص کافی در یک یا دو مسئولیت از کمیته های اجرائی انجام وظیفه نمایند .
6 – 2 ) هيئت مديره موظف است در اولين جلسه‌ي خود سرپرست گروه ، دبیر و مسئولين كميته‌ها را انتخاب يا ابقاء نمايد و مسئول هر كميته مي‌تواند از بين اعضاي هيئت مديره و اعضاء رسمی و با صلاحیت گروه باشد و هماهنگي امور بين مسئولين كميته‌ها به عهده‌ي سرپرست گروه مي‌باشد و اختيارات و نحوه فعاليت كار گروه ها مطابق آئين نامه هائي خواهد بود كه با راي اكثريت هيئت مديره تصويب مي شود و  بعد از تعيين هيئت مديره ، مسئولين كميته اجرائی هر كدام يك نفر را بعنوان معاون خود انتخاب نموده و به هيئت مديره معرفی نمايند .
6 – 3 ) هيئت مديره برنامه ريز و اداره كننده گروه ميباشد و با توجه به نوع فعالیت و امور محوله به آنها مسئوليت امور انجام شده و پاسخگويی به اعضا و مراجع را به عهده دارند . هیئت مدیره در بدو شروع به کار میبایست نسبت به تایید یا اصلاح آئین نامه های داخلی اقدام نمايد . اصلاح آئین نامه ها با رای تمام اعضای هیئت مدیره امکان پذیر است .
6 – 4 ) شرایط حقوقی هیئت مدیره پس از انتخاب هیئت مدیره افتخاری بوده و هیچگونه حقوقی نسبت به اعضاء آن تعلق نمی گیرد . مگر در کمیته های اجرائی و استفاده از تخصص شخصی خود .
6 – 5 ) كليه مكاتبات و تصميم گيريهای اجرايی بايد زیرنظر و تائيد هيئت مديره انجام گيرد . و اجرای برنامه ها مستلزم اجازه از هيئت مديره و یا كميته فنی می باشد .
6 – 6 ) همکاری و هماهنگی تنگا تنگ بین اعضاء هیئت مدیره و کارگروه ها لازم الاجراء می باشد و در پیشرفت هر چه بهتر اهداف گروه تاثیر مثبت دارد و پیرو این اصل ، هيئت مديره وظايف خود را به صورت دسته جمعي انجام مي دهند و هيچكس از اعضاي هيئت مديره حق ندارند از اختيارات هيئت منفرداً استفاده كنند مگر در موارد خاص كه وكالت يا نمايندگي از طرف هيئت مدیره داشته باشند .
6 – 7 ) هیئت مدیره اختیار قبول یا رد در خواست عضويت و بررسي استعفاي اعضاء و اخراج عضو طبق مقررات اساسنامه و آئین نامه های داخلی و دريافت استعفاي هر يك از اعضاء  هيئت مديره را دارد .
6 – 8 ) چنانچه هر یک از اعضای هیئت مدیره در طول یکسال ، 4 جلسه متوالی و یا 6 جلسه متناوب در جلسات هیئت مدیره حضور نداشته باشد و یا به هر دلیلی از عهده انجام وظایف محوله بر نیاید از عضویت در هیئت مدیره مستعفی شناخته خواهد شد . و فوت ، محجوريت يا استعفاء هر يك ازاعضاء هيئت مديره باعث توقف فعاليتهای گروه نخواهد شد و در اين مواقع با تشكيل جلسه هیئت مدیره يك نفر از ميان اعضاء رسمی و با صلاحیت گروه به هيئت مديره اضافه خواهد گرديد .
6 – 9 ) كليه تصميمات اعضاء هيئت مديره به غير از مواردی كه مغاير با اساسنامه و مصوبات باشد قطعی بوده و برای همه اعضاء لازم الاجراء است و مصوبات هيئت مديره مادامي كه لغو نشده باشد قابل اجرا و قابل استناد است .
6 – 10 ) هیئت مدیره بالاترین مقام اجرایی گروه میباشد و جلسات آن با حضور نصف بعلاوه یک نفر  از اعضا ، رسمیت خواهد داشت و جلسات هيئت مديره حداقل هر ماه يكبار تشكيل می گردد .
6 – 11 ) برای تصويب مصوبات مختلف در جلسات هيئت مديره بجز اصلاحات در آئین نامه ، رای نصف + یک نفر از كل آراء اعضاء هيئت مديره لازم و ضروری است . تصميمات جلسه‌ي هيئت مديره بايد ضمن ثبت در صورت جلسه به اطلاع كليه‌ي اعضاي گروه رسيده و رسيدگي به تخلفات نيز به عهده‌ي کمیته انضباطي که متشکل از رئیس یا نایب رئیس گروه ، بازرس و یکی از اعضاء هیئت مدیره می باشد .
6 – 12 ) هيئت مديره گروه موظف است كليه اعضاء گروه را به هزینه خود اعضاء ، بدون استثناء بيمه ورزشی نمايد .
6 – 13 ) پس از شناسائی افراد فعال از طريق هيئت مديره در جلسات ساليانه و غيره ، اين افراد مورد تشويق قرار خواهند گرفت .
6 – 14 ) بودجه گروه ، بوسیله اخذ ورودیه ، شهریه ماهانه ، درآمد برنامه ها و تورهای مختلف داخلی و خارجی و همچنین کمک افراد علاقه مند به ورزش کوهنوردی و تبلیغ شرکتهای مختلف تعیین شده و با صلاحدید هیئت مدیره مصرف می گردد . هیات مدیره تنها اختیار هزینه کردن منابع مالی و درآمدهای موجود صندوق گروه در دوره خود را دارد و حق سپردن تعهد مالی مدت دار که زمان اجرای آن به هیئت مدیره آتی بازمی گردد را ندارد مگر با تصویب آن در مجمع عمومی فوق العاده و ابتدای هر سال مالی گروه ، اول فروردین و پایان آن آخر اسفند ماه همان سال می باشد .
6 – 15 ) هیئت مدیره می تواند به منظور برآوردن نیازهای مالی گروه در جهت ورزش کوهنوردی اقدام به تاسیس صندوق قرض الحسنه ( یا افتتاح حساب در یکی از بانک ها ) ، فروشگاه و یا تعاونی نماید . فعالیت فوق زیر نظر هیئت مدیره انجام می شود و درآمد آن در اختیار گروه قرار می گیرد . هیئت مدیره می تواند از محل منابع مالی موجود گروه ، جهت پرداخت وام قرض الحسنه ضروری به اعضائی که در برنامه های رسمی گروه صدمه دیده اند اقدام نماید . لازم به ذکر می باشد که این عمل باید با در نظر گرفتن احترام به شخصیت و عزت نفس فرد مصدوم انجام پذیرد .
6 – 16 ) اعضاء شرکت کننده در برنامه ها ، مسئول مستقیم جان و مال خود در برنامه های مختلف گروه می باشند . و مخفی کردن بیماری یا مشکلات سلامتی متقاضی از طرف وی یا ولی وی و در صورت عدم رعایت و اجرای قوانین اساسنامه ، آئین نامه داخلی ، مصوبات گروه و کمیته های مختلف و بی توجهی به دستورات سرپرست برنامه و در صورت ایجاد هر گونه خسارت جانی و مالی به فرد خاطی ، به استناد تسلیم تعهد‌نامه‌ای وی دال بر پذیرش خطر و قبول مسئولیت فردی ناشی از پیشامدهای ناگوار، هیچ مسئولیتی را متوجه تمامی اعضاء گروه ، سرپرست برنامه ، سرپرست گروه ، دبیر ، اعضاء هیئت موسس ، اعضاء هیئت مدیره ، کارگروه ها ، مدرسان و مربیان آموزشی نخواهد کرد.
6 – 17 ) تحویل و تحول  و انتقال مسئولیت از هیئت مدیره سابق به هیئت مدیره جدید ، باید ظرف 15 روز پس از مجمع عمومی صورت پذیرد و تمامی مدارک ، اسناد تشکیلاتی ، مالی و موجودی های گروه تنظیم و به تایید و امضای اکثریت اعضای هیئت مدیره و بازرس سابق و اعضای هیئت مدیره و بازرس جدید برسد . گزارش جلسه مذکور جزو اسناد گروه نگهداری خواهد شد .
6 – 18 ) در صورت انحلال گروه کلیه اموال و دارایی گروه مورد بررسی و مبالغ و لوازم امانی که از سوی اشخاص ، در اختیار گروه گذاشته شده است ، به آنها برگردانده و همچنین مانده دارایی گروه زیر نظر هیئت مدیره ، نماینده هیئت موسس و نماینده هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی شهرستان شهریار و در راستای ورزش کوهنوردی در شهرستان شهریار تقسیم خواهد گردید.
ماده 7 ) سرپرست گروه :
سرپرست گروه بالاترین مقام مسئول در گروه شناخته شده و مسئول هماهنگی بین اعضاء ، مسئولین ، هیئت مدیره و مجمع عمومی می باشد .
ماده 8 ) وظایف سرپرست گروه :
8 – 1 ) امضاء نامه هاي رسمي ، احکام و كارت های عضويت .
8 – 2 ) تایید نهایی طرحها ، دستورالعمل ها و آئین نامههای داخلی لازم ، در جلسات هیئت مدیره جهت تصویب .
8 – 3 ) امضاء مشترک اوراق بهادار و تعهدآور با مسئول کمیته مالی .
8 – 4 ) مسئوليت اداره و هدايت جلسات هیئت مدیره و جلسات هفتگی .
8 – 5 ) ایجاد ارتباط با سازمانهای كوهنوردی كشور (هیئت كوهنوردی شهرستان و فدراسیون كوهنوردی كشور) به منظور اطلاع از قوانین و دستورات لازم الاجرا و استفاده از امكاناتی كه ممكن است در اختیار گروه ها بگذارند . ارتباط با گروه های كوهنوردی دیگر به منظور تبادل اخبار، اجرای برنامه ها‎ و کلاسهای آموزشی مشترك و كمك متقابل .
8 – 6 ) دعوت و بكارگيري مشاور ، مدرس ، مربي ، راهنما ، و ديگرخدمات مورد نياز ، پس از تصويب در هیئت مدیره .
8 – 7 ) سرپرست گروه به عنوان سخنگو و نماینده گروه در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی بوده و مواضع رسمي گروه توسط وي بيان مي گردد .
ماده 9 ) دبير گروه :
دبير گروه  امور اجرائی و دفتری را به عهده دارد ، در حقیقت به منزله هماهنگ کننده ، مجموعه ،‌ اهداف و جمیع فعالیت‌ها و برنامه‌های کوهنوردی و ورزشی گروه می باشد . و در صورت عدم حضور سرپرست گروه کلیه وظایف و اختیارات وی به دبیر گروه محول می گردد .
ماده 10 ) وظایف دبیر :
10 – 1 ) دبیر در مقابل هیئت مدیره ، مسئول می‌باشد و باید گروه را در طول مدت دو مجمع عمومی عادی و فوق العاده ، مطابق نقطه نظرات و مصوبات هیئت مدیره اداره و هماهنگ نماید .
10 – 2 )  تهيه و امضاي نامه‌هاي رسمي و مکاتبات گروه و صدور کارتهای عضویت و بیمه ورزشی اعضاء و مسئول پاسخ گوئي به نامه‌ها  و درخواست‌هاي كتبي و صدور نامه های مربوط به كمیته ها به وسیله مسئول كمیته مربوطه و دبیر گروه .
10 – 3 ) تهیه ، تنظیم و ارائه دستور كار و صورت جلسات عمومی گروه ، هیئت مدیره و صورت جلسه مجامع عمومی و فوق العاده و هماهنگی و ساماندهي در برگزاري جلسه مجامع عمومی و فوق العاده گروه .
10 – 4 ) بایگانی مدارک عضویت ، پرونده ها ، گزارشات و نامه های ارسالی و دریافتی ، تنظیم و نگهداری آنان و استفاده از دفاتر شماره دار و ثبت شماره و تاریخ در کلیه امور .
10 – 5 ) ثبت درخواست عضویت ، توجیه و آشنا ساختن تمامی اعضاء و افراد مايل به عضويت در گروه با اساسنامه و مقررات ، قوانين و شرايط گروه . و تشکیل پرونده برای اعضاء ، ثبت مشخصات آنها و نگه داری مدارک عضویت در بایگانی گروه ، درج فعالیت اعضاء در پرونده آنها به صورت سالیانه و انجام امور پذيرش رسمي براي اعضاء جديد .
10 – 6 )  تنظيم پيشنهادات و انتقادات واصله به گروه جهـت طرح و انعکاس نظرات اعضاء و شرکت کنندگان برنامه‌ها در جلسات هیئت مدیره گروه .
10 – 7 ) هماهنگی با سرپرست گروه و برنامه ها در  ثبت نام از علاقه مندان جهت شركت دربرنامه ها و کلاس های آموزشی از وظايف وی محسوب می شود.
ماده 11 ) كميته روابط عمومي :
مسئول فوق از ميان اعضاء با صلاحيت انتخاب و مسئوليت وی شامل امور روابط عمومی و مسئولیت انجام هماهنگی های داخلی و برقراری ارتباط با محیط مجازی خارج از گروه ، تهیه و تنظیم برنامه های تبلیغاتی و برگزاری جلسات سخنرانی ، سمینارها ، نمایشگاه عکس ، اسلاید و فیلم های آموزشی و خبری بر عهده روابط عمومی می باشد .
ماده 12 )  وظایف کمیته روابط عمومی :
12 – 1 ) ايجاد سايت و ايمیل در شبكه سراسری اينترنت و گسترش اطلاعات گروه از طريق آن ،  اعلام اطلاعیهها ، زمان و مکان برگزاری جلسات و برنامه ها از طریق وبلاگ ، سایت و یا پیام کوتاه به اعضاء ، قراردادن آئین نامه ها و قوانین داخلی و  اطلاعات عمومي اعضاء و برنامه های اجرا شده کوهنوردی ، عكس‌ها ، گزارشات و همچنين اطلاعات مربوط به برنامه‌های آینده ، و اخبار گروه در سايت .
12 – 2 ) انتشار و تهیه ، جمع آوری و نگهداري از كتب ، نشريات و جزوات آموزشی ، ورزشی ، فرهنگی و کتب و نشریات کوهنوردی و خبرنامه و تقویم های ورزشی و ایجاد کتابخانه و نظارت بر عملکرد آن و تهیه فرم های لازم برای فعالیت گروه .
12 – 3 ) جذب نیرو جهت شرکت در برنامه های عمومی كوه نوردي و  توجیه و آشنا ساختن افراد مايل به عضويت در گروه با سایت ، مقررات و قوانين استفاده از سایت رسمی گروه .
12 – 4 ) ايجاد ارتباط مورد نياز با اعضاء ساير مراجع و مراكز ذیربط و سازمان‌هاي مربوطه ، ایجاد ارتباط و همکاری بین گروه و سایر مربیان و اساتید ، باشگاه ها و گروه های کوهنوردی کشور .
12 – 5 ) مسئول ترتيب دادن ، تشكيل و اداره‌ي جلسات هيئت مديره و مجامع عمومی گروه ، و همکاری با رئيس جلسه و مراقبت در حضور و غياب اعضا در جلسه‌هاي عادي و مجمع عمومي .
12 – 6 ) ارسال نامه ها و مکتوبات به فدراسیون ، سازمان تربیت بدنی ، هیئت و غیره در سطح کشور.
12 – 7 )  جمع‌آوري ، بررسی و مرتب نمودن گزارش برنامه ها ، عكس‌ها ، اسلايدها و فيلم برنامه‌هاي اجرا شد و مقالات جهت قرائت و ارائه در جلسه عمومی و قراردادن در سایت رسمی گروه .
12 – 8 ) جمع‌آوري و تهیه آرشیو کامل از گزارش برنامه ها ، عكس‌ها ، اسلايدها و فيلم برنامه‌هاي اجرا شده و در اختیار داشتن كلیه اسناد ، گزارشها ، عكس ، اسلاید ، فیلم و … و بایگانی یا آرشیو كردن آنها
12 – 9 ) تهيه بيلان كار گروه و تنظيم بولتن فعاليت های علمی و فنی و همکاری با کمیته ها ، کار گروه ها و اعضاء گروه در جهت بالابردن سطح تئوریک گروه  با در اختیار گذاشتن جزوات و منابع علمی و تهیه نمودار و گزارش فعالیتهای فصلی و سالانه گروه .
ماده 13 ) مسئول كميته امور مالي :
از ميان افراد باصلاحيت آگاه به مسائل مالی انتخاب و امور مربوط به حسابداری ، پشتیبانی مالی گروه ، دريافت مبالغ ثبت نامی و جذب كمكهای مالی ، در مجموع امور مربوط به درآمد و بودجه و هزينه گروه را برعهده دارد .
ماده 14 ) وظایف کمیته امور مالی :
14 – 1 ) دریافت حق عضویت ، شهریه ماهیانه ، هزینه برنامه ها ، هزینه کلاسهای آموزشی و غیره مقرر شده توسط هیئت مدیره از اعضای گروه و کوشش در جهت تحصیل امکانات و کمکهای مالی .
14 – 2 ) مطالعه در مورد روشهای ارتقاء منابع مالی گروه و ارائه پیشنهاد به هیئت مدیره وتصویب آن.
14 – 3 ) جمع آوری کمکهای دریافتی از سازمانها ، افراد علاقه مند و اعضاء ، جهت ارتقا توان مالی گروه و تامین بودجه کلاسهای آموزشی و هزینه های جاری .
14 – 4 ) پرداخت کلیه هزینه‌های دفتر گروه و تنخواه گردانی درآمدها و خرجکردهای مربوط به گروه .
14 – 5 )  امضاء اوراق بهادار و تعهد آور و ارائه آن به سرپرست و هیئت مدیره گروه برای تایید نهایی .
14 – 6 ) اقدام به افتتاح حساب جاری در یکی از بانکها که نزدیک به دفتر گروه میباشد و تهیه دسته چک به منظور پرداخت هزینه ها که می بایست با نظر هیئت مدیره و با دو امضاء و مهر گروه معتبر خواهد بود . (امضاء رئیس گروه ، مسئول امورمالی و…)
14 – 7 ) واریز کردن وجوهات دریافتی به بانک در اولین فرصت ، ضمن صدور قبض رسید به اعضاء .
14 – 8 ) حسابرسی درآمدهای حاصله از کلاسهای آموزشی و کمکهای مالی شخصی و ارگانها و به طور کلی کلیه دخل و خرج های گروه .
14 – 9 ) تنظیم اسناد امور مالی گروه ، ارائه گزارش مالی در پایان هر دوره و ارائه آن به بازرس و هیئت مدیره  و ارائه گزارش بیلان ماهیانه شامل (درآمد ماهانه ، صورت هزینه ، موجودی نقدی و بانک ) .
14 – 10 ) وصول مطالبات و پرداخت دیون و بدهیهای گروه و تنظیم لیست افراد بدهکار به گروه و ارائه آن به بازرس و هیئت مدیره گروه .
14 – 11 ) اخذ فاکور خرید با ذکر آدرس و امضاء فروشنده (مهر فروشنده در صورت موجود بودن ) .
14 – 12 ) تنظیم و ارائه بودجه سالیانه بصورت تفصیلی با هماهنگی هیئت مدیره و تأمین آنها بر حسب نیاز و حق تقدمهای پیشبینی شده .
ماده 15 ) کمیته تدارکات :
از ميان افراد باصلاحيت آگاه به مسائل تدارکاتی ، سررشته داری ، انبارداری ، ترابری و حمل و نقل  انتخاب و امور مربوط به خرید و تهیه لوازم و تجهیزات ، تداركات برنامه ها ، انبار داری ، تهیه وسایل حمل و نقل گروه را برعهده دارد .
ماده 16 ) وظایف کمیته تدارکات :
16 – 1 ) خريد و تهيه تجهيزات و لوازم مورد نياز جهت اجراي برنامه‌هاي مصوب هیئت مدیره و تهیه وسائل حمل و نقل و ترابری و باربری با همكاري كميته مالي و كميته های مربوطه پس از تصويب در هیئت مدیره .
16 – 2 ) مسئوليت نگهداري ، استفاده و ايمني تجهيزات و لوازم گروه و ارائه گزارش ماهانه از وضعيت كمي و كيفي تجهيزات گروه .
16 – 3 ) تهيه و ارائه گزارش از تجهيزات و لوازمي كه نياز به جايگزيني دارند .
16 – 4 ) نگهداري و تهيه شناسنامه تجهيزات شامل اطلاعات مربوط به تاريخ خريد ، مبلغ خريد ، تاريخ انقضاء ، خرابي‌ها ، تعميرات و غيره .
16 – 5 ) ارائه خدمات امانت تجهيزات و وسايل گروه به اعضاء فعال در قبال ارائه كارت عضويت و در قبال دريافت هزينه استهلاك با در نظر گرفتن جدول زماني برنامه‌هاي گروه و هماهنگي با كميته اجرائي و فني و بر اساس حسب صلاحيت و شايستگي افراد . ( تعيين هزينه استهلاك بر اساس مصوب هیئت مدیره خواهد بود ) .
16 – 6 ) نگهداري سوابق اطلاعات مربوط به امانت تجهيزات به اعضاء فعال گروه .
16 – 7 ) قراردادن تجهيزات و وسايل مورد نياز اجراي برنامه‌هاي گروه در اختیار سرپرست برنامه‌ها با هماهنگي هیئت مدیره ، كميته اجرايي  و كميته آموزش .
16 – 8 ) تحويل‌گرفتن تجهيزات و وسائل از سرپرست برنامه‌ها و يا اعضاء گروه و كننرل سلامت و كيفيت آنها پس از استفاده .
16 – 9 ) مسئول بازگرداندن و يا دريافت غرامت از افراد در زمان مفقود شدن و يا خسارت ديدن تجيهزات و وسائل گروه پس از احراز  سهل‌انگاري صورت گرفته توسط آنها .
ماده 17 ) کمیته فنی و آموزش :
از ميان اعضاء فعال ، فنی و آموزش دیده انتخاب و به جهت برگزاری كليه كلاسهای آموزشی اعم از فنی (کوهنوردی ، كوهپيمائی ، برف و يخ ، سنگنوردی ، مربيگری و غيره …) تغذيه ، فرهنگی (اداب و معاشرت با افراد مناطق مختلف) امداد و نجات ، حفظ محيط زيست با همكاری كميته های مرتبط را دارد . و مسئول امور برنامه ریزی و آموزش ، انتخاب سرپرست برای برنامه های ورزشی ،ارزیابی میزان فعالیتی اعضاء ، تهیه و جمع آوری و تائید اطلاعات فنی ، نقشه ها و گزارشات برنامه ها می باشد .
ماده 18 ) وظایف کمیته فنی و آموزش :
18 – 1 ) تهیه و تنظیم تقویم ورزشی با همکاری دیگر اعضای هیئت مدیره .
18 – 2 ) تعیین سرپرست هر برنامه با تأیید هیئت مدیره گروه .
18 – 3 ) تأیید صلاحیت فنی افراد جهت شرکت در برنامه های گروه .
18 – 4 ) نظارت و بررسی کیفیت لوازم و تجهیزات فنی مورد استفاده در برنامه .
18 – 5 ) اظهار نظر فنی و صدور مجوز کتبی در مورد اجرای کلیه برنامه های گروه و افراد .
18 – 6 )بررسی گزارش برنامه های اجرا شده ارسالی از کمیته کوهنوردی و اصلاح فنی آنها با نظر مجریان برنامه و ارائه به كمیته روابط عمومی جهت قرائت در جلسه عمومی و درج در سایت گروه و نشریه ها، بولتن های كوهنوردی یا ورزشی و بایگانی آنها .
18 – 7 ) برگزاری کلاسهای آموزشی و بازآموزی دوره های مختلف تئوری و عملی در جهت بالا بردن دانش فنی و تبادل تجربیات کوهنوردی به اعضای گروه .
18 – 8 ) تهیه اطلاعات فنی کوهنوردی و متون آموزشی و ارائه آن به اعضای گروه .
18 – 9 ) بررسی و تائید كروكی و نقشه های تهیه و گردآوری شده از قله ها ، دره ها ، غارها و مسیرهای مناطق مختلف کوهنوردی ، کوهپیمائی و طبیعت گردی وارائه آن به گروه .
18 – 10 ) ایجاد ارتباط کمیته فنی با سایر باشگاه ها و گروه ها جهت بالا بردن سطح فنی و آموزشی .
18 – 11 ) تهیه و تنظیم شناسنامه جهت کلیه وسایل و ابزارآلات فنی گروه .
18 -12 )  مسئول برگزاری برنامه های مشترک با فدراسیون کوهنوردی ، هیئت ها  و سایر گروه های ورزشی و برگزاری مسابقات داخلی و خارجی و معرفی اعضا جهت شرکت در اردوها ، کلاس ها و رقابت های ورزشی .
18 – 13 )نظارت کلی بر خرید و فروش کلیه وسایل و ابزار آلات فنی گروه و تعیین میزان خسارات وارده به آنها و در صورت تشخیص از رده خارج کردن آنها .
18 – 14 )  مسئولیت مطابقت استاندارد وسایل و ابزارآلات فنی موجود در گروه با استانداردهای جهانی CE و UIAA بر عهده کمیته فنی می باشد .
18 – 15 ) مسئول کمیته فنی گروه باید حداقل دارای حکم مربیگری درجه ۳ باشد .
ماده 19 ) كميته کوهنوردی و صعودهای ورزشی  :
از بين افراد باصلاحيت انتخاب ميشود و ضمن هماهنگي با هيئت مدیره در امور مربوط به صعودهاي داخلی و اجرای برنامه های برون مرزی ، تهيه و تدوين و بررسی قلل جهان و همچنين منطقه هيماليا جهت اجرای كليه برنامه ها با كيفيت بالا و تائيد و صدور مجوز پس از انجام تستهای مربوطه جهت نفرات ثبت نامی را بر عهده دارد .
ماده 20 ) وظایف كميته کوهنوردی و صعودهای ورزشی  :
20 – 1 ) همکاری و ارائه نظر در تدوین تقویم ورزشی گروه .
20 – 2 ) ارائه مشاوره به سرپرست برنامه ها در طراحي و اجراي برنامه .
20 – 3 ) اظهار نظر در خصوص توانایی اعضا برای شرکت در برنامه .
20 – 4 ) نظارت بر نحوه اجرای برنامه های کوهنوردی گروه .
20 – 5 ) اظهار نظر در مورد سطح كيفي برنامه هاي گروه و افراد .
20 – 6 ) تحویل گرفتن گزارش برنامه و کروکی از سرپرست برنامه ها و برطرف نمودن اشکالات آن جهت ارائه به مسئول کمیته فنی و آموزش گروه .
20 – 7 ) مسئول کمیته کوهنوردی در صورت نیاز می تواند با تأیید سرپرست گروه ، افرادی را به عنوان زیر شاخه های فعالیتی در برنامه های اجرائی تعیین کند .
20 – 8 ) تنظیم فرم مخصوص برای هر یک از اعضای باشگاه و برنامه های اجرا شده با ذکر نام سرپرست و اعضای شرکت کننده که به امضای سرپرست و خود نیز رسیده باشد .
20 – 9 ) هماهنگی جهت اجرای برنامه های هفتگی رسمی گروه و در صورت نیاز جایگزین یا اضافه کردن برنامه های جدید .
20 – 10 ) تهیه لیست وسایل ، تجهیزات ، مواد غذایی و سایر لوازم مورد نیاز برنامه های كوهنوردی .
20 – 11 ) تهیه و گردآوری نقشه و كروكی از قله ها، غارها و مناطق کوهنوردی ، کوهپیمائی و طبیعت گردی وارائه آن به گروه .
20- 12 ) مسئول کمیته کوهنوردی گروه باید از اعضاء با تجربه و حداقل دارای احکام رسمی کارآموزهای دوره های مقدماتی فدراسیون باشد.

ماده 21 ) كميته امداد و نجات :
مسئول فوق از ميان اعضاء باصلاحيت و دوره امداد گذرانده انتخاب گرديده تا ضمن هماهنگی با هيئت مديره گروه كليه امور مربوط به امداد و نجات ، پزشکی و بهداشتی گروه را عهده دار باشد .
ماده 22 ) وظایف كميته امداد و نجات :
22 – 1 ) برگزاري كلاسهاي امداد و نجات و كمك‌هاي اوليه و تحقیق و تهیه و ارائه مقالات مربوطه .
22 – 2 ) آشنا كردن افراد گروه با نكات ايمني و موارد ضروري نجات و تهیه کیت کمکهای اولیه و تجهیزات لازم امدادی .
22 – 3 ) تعيين افراد داراي مهارت كافي امداد و نجات جهت همراهي گروه در هر برنامه به تناسب تعداد افراد شركت ‌كننده و نظارت بر حسن اجراي ضوابط بهداشتي و پزشكي .
22 – 4 ) اقدام لازم و كافي در صورت بروز سانحه و در راستای جلوگیری از افزایش صدمات و امدادرسانی به هر کوهنورد صدمه دیده در هر زمان و هر مکان به تناسب حداکثر توانائی و امکانات موجود .
22 – 5 ) مسئول امداد و نجات همچنین می‌تواند در هر برنامه مشخص و در فرصتها مناسب ، با توجه به ویژه گیهای هر برنامه و خصوصیات منحصر بفرد آن ، از جهات آب و هوایی (گرما یا سرمای شدید) و سطح ارتفاع قله (فشار هوا و راههای مقابله با آن و … و همچنین وضعیت خاص جسمی هر فرد کوهنورد از لحاظ سابقه ابتلا به بیماریها و مصدومیتهای مختلف (بیماری‌های قندی ، تنفسی ، قلبی و … و صدمات و شکستگی‌ها و ناراحتیهای خاص در پا یا دست و …) توصیه‌های لازم را به کلیه کوهنوردان شرکت کننده در برنامه و همینطور تک تک آنان ، هر یک به تناسب حال و موقعیت خویش ، نموده و با همکاری سرپرست هر برنامه و در هماهنگی کامل با او ، در ارتقاء کیفی و کمی برنامه‌ها به نحو مؤثری مفید واقع شود.
22 – 6 ) هماهنگی و همیاری مسئول امداد و نجات با سرپرست هر برنامه خاص و توصیه‌های لازم و مفید به کوهنوردان در خصوص بهبود کیفی و کمی برنامه‌ها در ارتباط با سایر مسئولین کوهنوردی مشخص می‌شود.
ماده 23 ) کمیته حفظ محيط زيست كوهستان :
با توجه به اهميت كوهستان ، گروه خدمات فرهنگی و ورزشی و كوهنوردی شهریار يك نفر از اعضاء فعال خود را بعنوان مسئول حفظ طبيت كوهستان انتخاب تا بصورت مستمر با هيئت كوهنوردی شهرستان ، سازمانهای ذيربط ، جبهه سبزايران و غيره همكاری لازم داشته باشد .
ماده 24 ) وظايف كميته‌ي حفظ محيط زيست كوهستان:
24 – 1 )  انجام فعالیت‌های تحقیقاتی ، علمی ، پژوهشی در جهت آگاه‌سازي و اطلاع‌رساني به افراد گروه و پیشگیری از آلودگی یا تخریب محیط زیست کوهستان و شرکت در همایش‌ها ، نشست‌ها و گردهمایی‌های مرتبط با حفظ محیط زیست کوهستان .
24 – 2 ) انجام صعودهای نمادین با شعارهای زیست محیطی و صعودهای پاک با هدف ملاحظات زیست محیطی وبرنامه ریزی و اجراي برنامه های طبیعت گردی جهت پاكسازي و يا درختكاري و غيره .
24 – 3 ) انجام هرگونه فعالیت در راستای حفظ تنوع زیستی کوهستان و نظارت بر رعايت نكات لازم در خلال هر برنامه جهت جلوگيري از آسيب‌رساني به محیط زیست گیاهی و جانوری کوهستان .
24 – 4 ) تهیه و ارائه گزارشات تخلف و تخریب محیط کوهستان توسط افراد حقیقی و حقوقی و فعالیت‌های عمرانی غیراصولی و مطالعه‌نشده در مناطق حفاظت‌شده و یا فعالیت‌های مغایر با حفظ محیط زیست کوهستان .
ماده 25 ) کمیته بانوان :
با توجه به اهميت ورزش بانوان ، گروه خدمات فرهنگی و ورزشی و كوهنوردی شهریار يك نفر از بانوان فعال و با تجربه گروه را بعنوان مسئول کمیته بانوان انتخاب و کلیه مسائل مربوط به امور بانوان از جمله همایش ها ، آموزشها و برنامه های اختصاصی بانوان زیر نظر ایشان می باشد .
ماده 26 ) وظایف کمیته بانوان :
26 – 1 )  ایجاد همبستگی و یکپارچکی بین بانوان مستعد کوهنوردی .
26 – 2 ) برگزاری کلاسهای آموزشی رسمی جهت بالا رفتن سطح علمی اعضای کمیته بانوان .
26 – 3 ) برنامه ریزی ، برنامه های فنی و کوهپیمایی جهت بالا رفتن سطح کیفی بانوان گروه .
26 – 4 ) برقراری ارتباط با گروه بانوان یا کمیته بانوان گروها برای بالا بردن سطح فنی آموزش .
26 – 5 ) تهیه آئین نامه های و دستور العملهای لازم مربوطه برای تصویب در هیئت مدیره .
ماده 27 ) نماینده هیئت موسس :
در هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب که از طرف هیئت موسس بصورت مکتوب به هیئت مدیره منتخب معرفی می گردد . و در هر حال شاهد و ناظر بر عملکرد گروه می باشد .
ماده 28 ) بازرس :
یک نفر از اعضاء فعال و باصلاحيت به عنوان بازرسان گروه برای دو سال و باتشکیل مجمع براساس رای گیری انتخاب و امور مربوط به بازرسی ، نظارت و پیگیری عملکرد گروه بعهده وی می باشد .
ماده 29 ) وظایف بازرس :
29 – 1 )  پیگیری اجرای برنامه‌ها و تطبیق مستمر آنها با اساسنامه ، ضوابط و آئین‌نامه‌های گروه .
29 – 2 ) بررسی حقوق و وظایف اعضای گروه و رعایت یکسان آن در حدی که اساسنامه و آئین‌نامه‌های گروه تعیین نموده است .
29 – 3 ) دریافت ، بررسی و پیگیری شکایات و تخلفات انظباتی اعضاء ، کمیته های اجرائی ، هیئت مدیره ، هیئت موسس ، سرپرست گروه ، دبیر و جمع‌ بندی و ارائه آنها در جلسات هیئت مدیره و کمیته انظباطتی .
29 – 4 ) اعلام شفائی و یا کتبی تخلفات به متخلفین و نظارت بر اجرای رای کمیته انظباطی .
29 – 5 ) اظهار نظر درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که هیئت مدیره و کمیته‌های مختلف به مجامع عمومی ارائه می‌کنند .
29 – 6 ) بازرسی از عملکرد و ترازنامه‌های مالی آن و صورت وضعیت دارائی‌های گروه و لیست لوازم و وسائل موجود و اسقاطی و انطباق آن با عین آن وسائل .
29 – 7 ) نظارت بر استمرار جلسات و کار هیئت مدیره و کمیته‌ها و در صورت لزوم درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده .
29 – 8 )  بازرس یا بازرسان می‌توانند در هر موقع که بخواهند ، هر گونه رسیدگی و بازرسی را انجام داده و تمام اسناد و مدارک لازم را مربوطه به هر کمیته یا ارگان که باشد ، در اختیار بگیرد.
29 – 9 )  بازرس یا بازرسان موظفند که گزارش جامعی از وضعیت فعالیت‌های سالیانه خود در زمینه‌ها و ابعاد مختلف ، به مجمع عمومی عادی و فوق العاده تسلیم نمایند .
29 – 10 ) بازرس یا بازرسان همچنین می‌بایست از هر گونه تخلف یا تقصیری که بر پایه‌ها و اساس حرکت کوهنوردی گروه لطمه وارد می‌نماید ، از ناحیه هر فرد مسئولی که باشد ، گزارشی تهیه نموده و آن را نخست در جمع هیئت مدیره و در صورت عدم حصول نتیجه مطلوب ، به مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده ، ارائه نمایند.
29 – 11 ) مجامع عادی یا فوق‌العاده می‌توانند بازرس یا بازرسان را بدلایل مشخص و متقن ، معزول نموده و یا مجدداً انتخاب نمایند.
29 – 12 )  بازرس در امور اجرايی مسئوليتی به عهده نداشته و در جلسات هيـئت مديره گروه نيز دارای حق راي نمی باشد و در صورت شركت در جلسات هيئت مديره نظريه او مشورتی خواهد بود .
ماده 30 )  مجمع عمومی :
عالی ترین مرجع تصمیم گیری گروه است و به دو صورت عادی و فوق العاده برگزار می گردد . انتخاب مسئولین در هیئت مدیره در دوره اول بر عهده هیئت موسس و در دوره های دوم و بعد از آن از طریق برگزاری انتخابات در مجمع عمومی خواهد بود .
ماده 31 ) مجمع عمومی عادی ( سمينار ساليانه ) :
اين سمينار متشکل از کلیه اعضای گروه می باشد که هر یک سال یکبار و در اسفند هرسال به منظور زیر تشکیل می شود .
31 – 1 ) شنیدن  گزارش فعالیتهای یکساله سرپرست گروه ، هیئت مدیره ، بازرس و کمیته های اجرائی .
31 – 2 ) استماع گزارش عملكرد و برنامه های يكساله گروه .
31 – 3 ) اعلام برنامه های كوتاه مدت و بلند مدت آتی گروه .
31- 4 )  اعلام برنامه های  تقويم ورزشي سال آينده .
ماده 32 ) مجمع عمومی عادی :
متشکل از کلیه اعضای گروه می باشد که هر دو سال یکبار و به منظور زیر تشکیل می شود .
32 – 1 ) شنیدن  گزارش فعالیتهای یکساله سرپرست گروه ، هیئت مدیره ، بازرس و کمیته های اجرائی .
32 – 2 ) انتخاب یا ابقای اعضای اصلی و علی البدل هيئت مديره براي دوره دو ساله .
32 – 3 ) انتخاب یا ابقای  بازرس و بازرس علی البدل برای دوره دو ساله .
32 – 4 ) استماع و تصويب اساسنامه در اولين مجمع عمومی .
32 – 5 ) استماع و تصویب اساسنامه و قوانین داخلی گروه در مجامع عمومی آتی .
32 – 6 ) بازخوانی نظرات و پيشنهادات و انتقادات کتبی اعضاي گروه و اتخاذ تصميم درباره‌ي آن‌ها
(در مجمع عمومی عادی ، فوق العاده و یا در جلسه هیئت مدیره گروه )
ماده 33 ) مجمع عمومی فوق العاده :
متشکل از اعضاء هیئت موسس ، هیئت مدیره ، سرپرست گروه ، دبیر ، بازرس ، مسئولین کمیته های اجرائی و کار گروه ها و (در صورت لزوم) تعدادی از اعضاء قدیمی و رسمی گروه و بنا به درخواست هیئت مدیره یا بازرس و در صورت شرایط اضطراری زیر تشکیل می شود .
33 – 1 ) تغيير و اصلاحات در مواد اساسنامه و آئین نامه داخلی .
33 – 2 ) تصميم گيري در خصوص عزل يا قبول استعفا دسته جمعي هيئت مديره و بازرس .
33 – 3 ) انحلال یا ادغام گروه در دیگر گروه ها و یا ادغام گروه دیگر در گروه فعلی .
33 – 4 ) رسیدگی به شكايت جمعی توسط اعضاء رسمی گروه از عملكرد مسئولین گروه .
33 – 5 ) تصویب تعهدات مالی کوتاه مدت و بلند مدت .
ماده 34 ) مسئول برگذاری مجامع عمومی عادی و فوق العاده :
34 – 1 ) سرپرست گروه ( نماینده هیئت موسس و یا هیئت مدیره ) بعنوان رئیس جلسه .
34 – 2 ) مسئول روابط عمومی (مسئول کلیه هماهنگی ها و اجرای جلسه )
34 – 3 ) دبیر گروه (منشی جلسه و مسئول ثبت اسامی حاظرین ، قرائت دستور جلسه ، اعلام نتیجه آرا و تنظیم صورت جلسه).
ماده 35 ) قوانین مجامع عمومی :
35 – 1 ) تاریخ ، محل و موضوع مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده ، می‌بایست حداقل 15 روز قبل از تشکیل جلسات آن ، به اطلاع سایر اعضاء گروه رسانده شود.
35 – 2 ) رسمیت مجامع عمومی وقتی قطعی است که لااقل نصف بعلاوه یک نفر از اعضا در آن شرکت داشته باشند.
35 – 3 ) تمامی تصمیمات مجامع عمومی پس از تصویب اکثریت (نصف + یک) اعضاء حاضر در جلسه ، معتبر و لازم‌الجرا خواهد بود .
35 – 4 ) همه اعضاء گروه ، اعم از اعضاء و مسئولین کمیته‌ها ، دارای حق رای و تنها یک رای در خصوص امور و موضوعات مطروحه در گروه می‌باشند و اخذ رای در جلسات مجمع بنا بر توافق اعضاء شرکت کننده می‌تواند به طریق مخفی یا علنی صورت پذیرد.
35 – 5 ) انتخاب اعضای هیئت مدیره به دو صورت ذیل انجام می شود :
انتخاب نفرات هیئت مدیره با ذکر عنوان مسئولیت با توجه به تجربه و شناخت فرد مورد نظر در بین اعضای رسمی در مجمع مربوطه و یا هیئت مدیره منتخب و سرپرست گروه میتواند پس از انتخابات ، با توجه به نوع تجربیات اعضاء ، مسئولین کمیته ها را از بین خود و یا اعضاء رسمی گروه انتخاب نمایند .
ماده 36 ) افراد نامزد جهت شرکت در انتخابات هیئت مدیره و بازرس :
36 – 1 ) حداقل یک ماه قبل ثبت نام نمایند .
36 – 2 ) حداقل دو سال سابقه عضویت رسمی در گروه را داشته باشند .
36 – 3 ) دارای صلاحیت فنی و اخلاق نیکو و حسن شهرت در ورزش کوهنوردی باشند .
36 – 4 ) در کمیته انضباتی دارای پرونده تخلف انضباتی نباشند .
36 – 5 ) تائید صلاحیت و اولویت نامزد ها بر طبق قوانین گروه می باشد و پس از بررسی در جلسه فوق العاده هیئت مدیره دو هفته قبل از تاریخ برگذاری مجمع عمومی اعلام می گردد .

فصل سوم :
آئین نامه عضویت

ماده 37 ) تعریف عضو :
عضو شخصی است ، علاقه مند به محیط زیست و ورزشهای کوهستانی و ضمن تایید منشور جهانی کوهنوردی (بیانیه تیرول) به مثابه ی بهترین شیوه عملکرد در ورزش های کوهستانی ، آنرا مبنا و پایه اصول اخلاقی خود قرارداده و ملزم و مکلف به رعایت تمامی بندهای آن می باشد و متعهد به اصول بنيادين گروه بوده و باید از اساسنامه‌ی گروه پيروی و نسبت به اجرای مصوبات هيئت مديره‌ی گروه اقدام نمايد . با توجه به ساختار ، برنامه ها و اهداف گروه کوهنوردی نفرات عضو شده باید در چارچوب آئین نامه ها و مقاطع تعریف شده ، قوانین و برنامه های آموزشی گروه را دنبال نمایند . این آئین نامه ها و برنامه ها توسط مسئولین گروه تدوین و تمام اعضاء گروه متعهد به رعایت آنها هستند .
ماده 38 ) شرایط و مدارک مورد نیاز جهت عضویت و تشکیل پرونده :
38 – 1 ) تسليم درخـواست كتـبی  جهت عضویت در گروه
38 – 2 ) معتقد به نظام جمهوری اسلامی ايران و قانون اساسی كشور
38 – 3 ) متدين به يكی از اديان رسمی كشور
38 – 4 ) مطالعه کامل و دقیق آئین نامه های داخلی و انضباطی گروه
38 – 5 ) قبول و تبعیت از آیین نامه ها ، مقررات و دستورالعمل های گروه و سپردن تعهد نامه
38 – 6 ) تصویر کارت بیمه ورزشی کوهنوردی معتبر سال جاری
38 – 7 ) تصویر شناسنامه از تمامی صفحات
38 – 8 ) تصویر کارت ملی

38 – 9 ) دو قطعه عکس  3*4

38 – 10 ) تکمیل فرم عضویت

38 – 11 ) تکمیل فرم رضایت نامه برای افراد زیر 18 سال

38 – 12 ) پرداخت حق عضویت اولیه
38 – 13 ) ارائه گواهی صحت سلامت
ماده 39 ) مقاطع عضویت :
39- 1 ) عضو آزمایشی : به شخصی اطلاق می گردد که به تازگی عضو گروه گردیده و اصطلاحاً در مرحله آزمایش می باشد . فرد عضو شده باید در طول این مدت با گذراندن دوره مقدماتی کوهپیمائی و کسب تائیدیه از هیئت مدیره تمامی تلاش خود را در جهت ارتقاء خود به عضویت موقت بنماید .
39 – 2 ) عضو رسمی (موقت) :
عضو موقت : به فردی اطلاق می گردد که مرحله عضویت آزمایشی خود را با موفقیت طی نموده و با گذراندن تمامی دوره های کارآموزی های مقدماتی و کسب تائیدیه از هیئت مدیره ، حائز عنوان “عضو موقت” گروه گردیده است . این عضو باید در طول مدت فعالیت خود تمام تلاش خود را در جهت ارتقاء به عضویت دائم بنماید .
39 – 3 ) عضو رسمی (دائم) :
عضو دائم : به فردی اطلاق می گردد که مرحله عضویت موقت خود را با موفقیت طی نموده و با کسب تائیدیه از هیئت مدیره ، حائز عنوان “عضو دائم” گروه گردیده است . عضو دائم در حد ضوابط و شرایط گروه مجاز به استفاده از امکانات و لوازم گروه می باشد . اعضاء دائم می توانند در همه برنامه های کوهپیمائی و کوهنوردی گروه با توجه به توانایی خود شرکت نمایند و همچنین می توانند مجری برنامه های کوهنوردی با تائید هیئت مدیره و کمیته فنی باشند . اعضاء دائم گروه حداکثر ظرف مدت دو سال جهت ارتقاء و تثبیت عضویت دائم خود ، باید دوره های پیشرفته و تکمیلی کارآموزی های گذرانده شده در مرحله عضویت موقت را گذرانده و احکام مربوطه را دریافت نمایند .
39 – 4 ) عضو افتخاری و مهمان :
کلیه نفراتی که در خارج از چارچوب نظام عضو گیری و به صورت موردی و در چارچوب قوانین و ضوابط گروه و بسته به صلاحدید و نظر مدیران گروه عضو مجموعه می گردند ، اطلاق می شود و تنها مجاز به شرکت در برنامه های عمومی و عادی گروه می باشند . و باید یکی از اعضای رسمی گروه معرف ایشان بوده و مسئولیت وی را بپذیرد .
ماده 40 ) وظایف اعضا :
40 – 1 ) ملزم به رعایت و اجرای قوانین اساسنامه ، آئین نامه داخلی و انظباطی گروه ، مصوبات کمیته های مختلف و دستورات سرپرست ، رعایت شئونات و موازین اسلامی و اخلاقی و همکاری لازم جهت حفظ پاكیزگی و حفاظت از محیط طبیعت و كوهستان با کمیته ها در راستای اهداف گروه میباشد.
40 – 2 ) تکمیل فرم ثبت‌نام و عضویت (مبتدی تا حرفه‌ای) در گروه .
40 – 3 ) پرداخت هزینه ثبت نام و حق عضویت (شهریه) هزینه بیمه ورزشی و تکمیلی و هزینه برنامه ها و کلاسهای آموزشی مصوب گروه.
40 – 4 ) داشتن کارت بیمه ورزشی معتبر .
40- 5 ) شرکت فعال در کلاسهای آموزشی ، برنامه ها و جلسات ( حداقل یک جلسه در ماه ) .
40 – 6 ) استرداد فوری لوازم و وسایل گروه بعد از استفاده از آنها و در صورت مفقود شدن و یا آسیب دیدن وسایل گروه به توسط هر کدام از اعضا در هر برنامه خود شخص پاسخگو می باشد. و موظف است عین یا مشابه وسیله ی مذکور را با تایید كمیته فنی جایگزین نماید.
40 – 7 ) همراه داشتن لوازم و تجهیزات ، پوشاک مناسب (آراسته و فنی )  و آب و خوراک مناسب و کافی و … در برنامه ها طبق لیست ارائه شده از طرف گروه .
40 – 8 ) كارت عضويت اعضاء با امضاء و مهر رئيس هيـئت کوهنـوردی و صعودهـای ورزشی استـان  و رئیس هیئت مديره گروه و مهر و آرم گروه روی كارتهای مخصوص كه از طرف هیئت کوهنوردی استان جهت گروه اخذ و  صادر می گردد ، دارای اعتبار می باشد . اعتبار كارت عضويت از تاريخ صدور به مدت يكسال و در مجموع تا پايان اسفند ماه همان سال می باشد . تجديد كارت عضويت منوط به تحويل كارت عضويت سال قبل بوده و صدور المثنی فقط با درخواست كتبی و علت امكان پذير می باشد .

فصل چهاره
آرم و نماد گروه :

 

گروه  دارای آرم مخصوص می باشد که در سربرگ نامه ها ، مهر ، بنرها و پرچم گروه استفاده می شود .
نمونه این آرم در بایگانی هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان و همچنین بایگانی گروه نگهداری شده و تغییرات آن فقط در صورت مفقود شدن و تائید هیئت کوهنوردی وصعودهای ورزشی استان و مـراجع ذی صلاح  میسر است .
نماد آرم گروه کوهنوردی شهریار در برگیرنده :
1 – سپیدی یعنی پاکی . 2 – کوه مظهر عظمت . 3- کوهنوردتجلی اراده .  می باشد را تشکیل می دهد .

فصل پنجم 

لیست اسامی هیئت موسس ،هیئت مدیره ،بازرس ،کمیته ها و اعضاء گروه در آینده ی نزدیک به این قسمت اضافه خواهد شد.
این اساسنامه در 5 فصل و 40 ماده و 169 بند تنظیم گردیده است .